ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ: Т - Төлөвлөгөөт, Т.бус - Төлөвлөгөөт бус, М - Маршрутын, М.бус - Маршрутын бус, т - Тээвэрлэгчийн, э - Эзэмшигчийн
2022 оны 01 САРЫН ЗАХИАЛГА ХАНГАЛТЫН ХҮСНЭГТ
Өртөө /
Үйлчлүүлэгч
Ачааны нэр Захиалга өгсөн
огноо
Захиалга №
төрөл
Захиалга
/ вагон тоо, төрөл /
Зөвшөөрсөн
/ вагон тоо, төрөл /
Вагон хангалт
/ вагон тоо, төрөл /
Ачсан / вагон тоо,
төрөл, эзэмшигч нэр /
Үлдсэн
/ вагон тоо, төрөл /
Өртөөний даргын
тайлбар