Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Маягт, падаан бөглөх заавар

Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр (ОАХХ )-ийн падаан бөглөх заавар

Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр (ОАХХ)–ийн II бүлэг 7-р зүйл

  • Падааныг орос, хятад хэлний аль нэг дээр бөглөнө.
  • Падааныг цахим хэлбэрээр үйлдэж болно. Цахим падаан нь цаасан падаантай ижил үүргийг гүйцэтгэх ба түүнтэй адил хэмжээний мэдээллийг агуулсан байна.
  • Илгээгч падаанд заасан мэдээлэл бө өгөгдлийн үнэн зөвийг хариуцна.
  • Илгээгч падаан дахь мэдээллийг буруу ташаа, бүрэн бус оруулсан, тухайн мэдэгдлийг андуурч буруу хүснэгтэнд бичсэнээс гарах бүх хариуцлагыг хүлээнэ.

ОАХХ -ийн падаан бөглөх заавар ТУН УДАХГҮЙ...

 Падааны маягт

Энэхүү маягт нь Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээрээр батлагдсан болно. ЭНД дарж татаж авна уу.

Сэтгэгдэл үлдээх