Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Ослын карт

Ослын карт бөглөх тухай

  1. Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь аюултай ачааны мэдээллийн тэмдэгтэй “Ослын карт”  байна.
  2. Аюултай ачаа ачсан тээврийн хэрэгслийн тээвэрлэлтийн явцад гарч болох аюулын тухай мэдээлэл, зам тээврийн болон аваар ослын үед түүнийг арилгах арга хэмжээг ослын картанд тусгасан байна.
  3. Тухайн ачааны ангилал тус бүрт ослын картыг ачаа илгээгч үйлдэсэн байна.
  4. Ослын картыг ачааны тээврийн бичиг баримтанд хавсаргаж, ачааны хамт тээвэрт явна.
  5. Аюултай ачаа тээвэрлэж яваа үед осол гарсан нөхцөлд ослыг арилгах арга хэмжээнүүд нь ослын картанд заасан байх ба яаралтай мэдээллийн тэмдэгт заасны дагуу арга хэмжээг гүйцэтгэнэ.

 Тайлбар: Ослын картыг бөглөхдөө тухайн тэсрэх материалын техникийн тодорхойлолт, ашиглалтын заавруудаас авч бичнэ.

   Ослын карт

Бөглөх заавар ЭНД дарж татаж авна уу.

   Ослын карт

Бланк ЭНД дарж татаж авна уу.

Сэтгэгдэл үлдээх