Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

Толгой зураг
Нийтэлсэн: 2021-04-01

/ҮНЭ ТАРИФ/ Нэмэлт үйлчилгээний хураамж

УБТЗ-ын даргын 2017 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн А-33 тоот тушаал буюу Тарифын 1-р мөдлөг

  • Нэмэлт үйлчилгээний хураамжийг тарифын 1, 3-р мөрдлөгөөр буюу  Замын даргын тушаалаар баталж мөрддөг.  Мөн 2006 оны 01-р сарын 17-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг “Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар”-ын Хянан тогтоох зөвлөлийн тогтоолоор тээврийн тариф тогтоох асуудлыг хаян шийдвэрлэдэг.
  • Нэмэлт үйлчилгээний хөлсийг бодохдоо тухайн өдрийн мөрдөж байгаа үнэлгээг баримтална.
  • УБТЗ-аар үйлчлүүүлэгч нь тээврийн тооцоог тогтоосон хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд, хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлөгдөөгүй тээврийн тооцоо (тээврийн хөлс, вагон ашиглалт ба тавилт таталт, сэлгээний хөлс) -ны үнийн дүнгийн 0.5 хувьтай тэнцэх алдангийг төлнө.
  • Ачааны жин, байрын тоо, нэр төрлийг ачаа илгээгч нь падаанд буруу бичсэн байвал тээврийн хөлсийг үйлчлүүлэгчээс 18-р бүлэг буюу холимог ачааны тарифыг 10 хувь нэмэгдүүлэн тооцож хураана.

Нэмэлт болон бусад үйлчилгээний хураамж

Тээврийн болон ачилт буулгалтын хөлснөөс бусад үйлчилгээний хураамжийг энэхүү тарифаар бодно. ТАТАЖ авах,


Сэтгэгдэл үлдээх